บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำคณะเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกโกโก้

บริษัท จัดการลู่ปั่น

Read more

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการปลูกโกโก้ และกาแฟโรบัสตา

สำนักวิชาเทคโนโลยีกา

Read more

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนา

Read more