วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาว ทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และนางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการยกระดับคุณภาพกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการทดสอบคุณภาพกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟของหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 5 ท่าน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร