วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาว ทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และนายไพรัตน์ ช่วยเต็ม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ทุเรียนและหมาก เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร