วันที่ 31 มีนาคม 2566  สำนักทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญคุณปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกโกโก้พันธุ์ดี และการขยายพันธุ์โกโก้แก่เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรจากหลากหลายพื้นที่อย่างมาก 

     ขอบคุณภาพจาก https://es-la.facebook.com/cusarcocoa/