14 ก.พ.67
O34
27-04-66
การเลือกข้าราชการฯ เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมวิชาการเกษตร
O43
O43-2
O43-3
O34
022
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Screenshot_5
previous arrow
next arrow

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับประเทศ และระดับกรม

ระดับประเทศข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ดีเด่น
กรมวิชาการเกษตร-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น
previous arrow
next arrow

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจพร ลัทธิเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลบริการกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Facebook