ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของกองการเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากในช่วงเวลาสถานณ์ COVID-19 เจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work For Home) ตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตร นั้น กองการเจ้ลาหน้าที่ จึงได้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ในช่วงเวลาดังกล่าว

DOA New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ข้อมูลบริการกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Facebook