ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ประกาศ

คำสั่ง

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักฐานทางการบริหาร
ของสำนักงาน ก.พ.

หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 2565)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  • หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/178 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552


ตำแหน่งประเภททั่วไป

  • หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/178 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ใน DPIS


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

– หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 243 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
แบบฟอร์มการสมัครคัดเลือก

** รับสมัครและส่งเอกสารถึงกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 **

ระยะเวลาคงเหลือในการรับสมัคร

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที