ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

DOA New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19

ข้อมูลบริการกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Facebook