ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ประกาศ

คำสั่ง

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของกองการเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากในช่วงเวลาสถานณ์ COVID-19 เจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work For Home) ตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตร นั้น กองการเจ้ลาหน้าที่ จึงได้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ในช่วงเวลาดังกล่าว

DOA New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะ COVID-19

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ข่าวสารน่ารู้

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักฐานทางการบริหาร
ของสำนักงาน ก.พ.

หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 2565)

การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ใน DPIS

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อมูลบริการกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

Facebook