27-04-66
2 ม.ค. 66
ผอ.กกจ. อวยพรปีใหม่
อำนวยการ ระดับสูง
O43
O43
O43-2
O43-3
O34
022
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Screenshot_5
previous arrow
next arrow

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจพร ลัทธิเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลบริการกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Facebook