คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1126/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร