การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับสูง

ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 9, 11, 13, 16 และ 17

ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1

ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 12.00 น.