การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.