ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8 ตำแหน่ง)

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.