การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  • ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 122 กองคลัง
  • ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 3000 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด)

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)