แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 698 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นตำแหน่ง ที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 839 ด่านตรวจพืชสะเดา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)