ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง