แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง
(ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 69) กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิติกรรมและสัญญา สำนักนิติการ))

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)