ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ว.10


2563
ชื่อ - สกุลตำแหน่งตำแหน่ง
เลขที่
ต่ำกว่า
สำนัก/กอง
1 ระดับ
สังกัด
ตำแหน่งที่
ขอประเมิน
บันทึก/
บทคัดย่อผลงาน/
เรื่องย่อ
นายตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
404กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืชสวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 646
ลว. 1 ธันวาคม 2563
นางสาวงามพิศ สุดเสน่ห์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2947กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว
พืชสวน
กวป.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 635
ลว. 26 พฤศจิกายน 2563
นายไชยา บุญเลิศนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2156ศวพ.นครสวรรค์สวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 631
ลว. 26 พฤศจิกายน 2563
นายวรกานต์ ยอดชมภูนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1318ศวร.เชียงใหม่สวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 630
ลว. 26 พฤศจิกายน 2563
นายกลวัชร ทิมินกุลวิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
395ศวศ.ขอนแก่นสวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 628
ลว. 24 พฤศจิกายน 2563
นางสาวปาริชาติ อยู่แพทย์นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3051กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
กวป.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 619
ลว. 17 พฤศจิกายน 2563
นายประเศียร ทิพย์บุญศรีนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
219ด่านตรวจพืช
หนองคาย
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 608
ลว. 6 พฤศจิกายน 2563
นางสาวอาพันธชนก เจียมประเสริฐนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
173กลุ่มตรวจจ่ายกคง.นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 593
ลว. 2 พฤศจิกายน 2563
นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2826ศวพ.สงขลาสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 578
ลว. 20 ตุลาคม 2563
นายอำนาจ เอี่ยมวิจารณ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1102กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 571
ลว. 20 ตุลาคม 2563
นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1377ศกล.เชียงใหม่สวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 570
ลว. 20 ตุลาคม 2563
นางสาวกรณัท นาวีรัตน์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
815ด่านตรวจพืช
ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 556
ลว. 15 ตุลาคม 2563
นายพินิจ จิรัคคกุลวิศวกรการเกษตร
ปฏิบัติการ
409ศวศ.ขอนแก่นสวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 543
ลว. 5 ตุลาคม 2563
นางสาวนนทกร จันทร์แสงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1309ศวส.ยะลาสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 539
ลว. 5 ตุลาคม 2563
นางสาวสุวิชญา รอดสุวรรณน้อยนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3101ด่านตรวจพืช
ปาดังเบซาร์
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 537
ลว. 2 ตุลาคม 2563
นางปริญญาพร จตุพรนักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
83กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากำลัง
กกจ.นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 79
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 535
ลว. 1 ตุลาคม 2563
นางสาวงามจิตร ดวงดีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
1024กลุ่มพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยสินค้าพืช
กมพ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 3047
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 531
ลว. 1 ตุลาคม 2563
นายศรายุธ สุขเพ็ญนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
99กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล
กกจ.นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 522
ลว. 25 กันยายน 2563
นายสถิตย์พงศ์ รัตนคำวิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
1887ศวศ.เชียงใหม่สวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 511
ลว. 21 กันยายน 2563
นางสาวสุภัคชา หอมจันทร์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3116ด่านตรวจพืช
อรัญประเทศ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 504
ลว. 16 กันยายน 2563
นางสาวรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3113ด่านตรวจพืช
ช่องจอม
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 503
ลว. 16 กันยายน 2563
นายนราทร สุขวิเสสนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
2980กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
กวป.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 488
ลว. 14 กันยายน 2563
นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อยนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1706ศวร.ขอนแก่นสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 473
ลว. 1 กันยายน 2563
นายสุวัฒน์ พูลพานนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2294ศวร.สุพรรณบุรีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 472
ลว. 1 กันยายน 2563
นายวีรกรณ์ แสงไสย์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1709ศวร.ขอนแก่นสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 456
ลว. 27 สิงหาคม 2563
นางทัศนีย์ บุตรทองนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2239ศวร.นครสวรรค์สวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 445
ลว. 24 สิงหาคม 2563
นายคุรุวรรณ์ ภามาตย์วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
374ศวศ.จันทบุรีสวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 439
ลว. 20 สิงหาคม 2563
นายประภาส แยบยนนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3064ศวพ.ยโสธรสวพ.4นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 430
ลว. 17 สิงหาคม 2563
นายสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอนนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1598ศวพ.สุโขทัยสวพ.2นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 426
ลว. 17 สิงหาคม 2563
นายสุรพงษ์ อนุตธโตนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1559ศวพ.พิจิตรสวพ.2นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 415
ลว. 13 สิงหาคม 2563
นางสาวอรณิชชา สุวรรณโฉมนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1597ศวพ.สุโขทัยสวพ.2นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 414
ลว. 13 สิงหาคม 2563
นางสาวนภัสสร เลียบวันนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
2985กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
กวป.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 389
ลว. 5 สิงหาคม 2563
นางสาววรางคนา โชติเศรษฐีนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
950กลุ่มบริหารศัตรูพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 386
ลว. 5 สิงหาคม 2563
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
310กลุ่มสารสนเทศ
การเกษตร
ศทส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 381
ลว. 4 สิงหาคม 2563
นางสาวศรัญญา ใจพะยักนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2584ศวพ.นราธิวาสสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 378
ลว. 3 สิงหาคม 2563
นางสาวยุรวรรณ อนันตนมณีนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
970กลุ่มบริหารศัตรูพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 366
ลว. 24 กรกฎาคม 2563
นายอดิศร เจตนะจิตรนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
632กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 362
ลว. 23 กรกฎาคม 2563
นางสาวศจีรัตน์ กางกั้นนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2467กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 359
ลว. 22 กรกฎาคม 2563
นางสาววิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูลนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1800ศวพ.เลยสวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 351
ลว. 16 กรกฎาคม 2563
นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
245กลุ่มระบบวิจัยกผง.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตล.234
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 333
ลว. 3 กรกฎาคม 2563
นางอัณศยา พรมมานักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
966กลุ่มวิจัยวัชพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 331
ลว. 1 กรกฎาคม 2563
นางสาวสุภางคนา ถิรวุธนักกีฏวิทยา
ปฏิบัติการ
913กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักกีฏวิทยา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 328
ลว. 26 มิถุนายน 2563
นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูรนักกีฏวิทยา
ปฏิบัติการ
887กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักกีฏวิทยา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 327
ลว. 26 มิถุนายน 2563
นางสาวณฐมน ศรีวัฒนางกูร นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
42กลุ่มช่วยอำนวยการ
และประสานราชการ
สลก.นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 321
ลว. 25 มิถุนายน 2563
นางเมธาพร นาคเกลี้ยงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2865ศวพ.พัทลุงสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 317
ลว. 23 มิถุนายน 2563
นายอนันต์ ปัญญาเพิ่มนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1378ศกล.เชียงใหม่สวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 300
ลว. 15 มิถุนายน 2563
นางสาวภิรมณ เจริญศรีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1441ด่านตรวจพืช
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 298
ลว. 15 มิถุนายน 2563
นางปิยะมาศ บุญทานักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1435 กลุ่มควบคุมวัตถุ
อันตราย
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 296
ลว. 11 มิถุนายน 2563
นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
110กลุ่มพัฒนาบุคคลกกจ.นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตล.108
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 295
ลว. 11 มิถุนายน 2563
นางสาวสุพินญา บุญมานพนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1031กลุ่มวิจัยพัฒนา
ธนาคาร เชื้อพันธุ์พืช
และจุลินทรีย์
สทช.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 286
ลว. 10 มิถุนายน 2563
นางภัควิไล ยอดทองนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2946กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชไร่
กวป.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 277
ลว. 4 มิถุนายน 2563
นางสาวกุสุมา รอดแผ้วพาลนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2468ศวร.ระยองสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 266
ลว. 28 พฤษภาคม 2563
นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัยนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
80กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากำลัง
กกจ.นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 256
ลว. 25 พฤษภาคม 2563
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีธรราษฎร์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
295กลุ่มวิชาการสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 255
ลว. 22 พฤษภาคม 2563
นางสาววิริยา ประจิมพันธุ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2609ศวพ.นครศรีธรรมราชสวพ.7นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 248
ลว. 15 พฤษภาคม 2563
นายเกรียงไกร เตชะเสนานักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชำนาญการ
260กลุ่มโครงการพิเศษกผง.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตล.256
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 244
ลว. 8 พฤษภาคม 2563
นายนฤพล ตั้งตรีรัตน์นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
55กลุ่มประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
สลก.นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 243
ลว. 8 พฤษภาคม 2563
นายฐิติพงษ์ เพ็งแพงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2654กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 239
ลว. 1 พฤษภาคม 2563
นางวราภรณ์ อุดมดีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1972 กลุ่มวิชาการสวพ.4นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 238
ลว. 1 พฤษภาคม 2563
นางสาวมะโนรัตน์ สุดสงวนนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
930กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 234
ลว. 29 เมษายน 2563
นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่างนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1371ศกล.เชียงใหม่สวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 222
ลว. 16 เมษายน 2563
นายนพรัตน์ บัวหอมนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
766กลุ่มบริการส่งออก
สินค้าเกษตร
สคว.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
(ตล.237)
กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์
งบประมาณ
กผง.
ที่ กษ 0902/ว 221
ลว. 16 เมษายน 2563
นางสาวกุลยา สุวรรณรัตน์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3100ด่านตรวจพืชสะเดาสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 220
ลว. 15 เมษายน 2563
นายนิสิต บุญเพ็งนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1236กลุ่มวิชาการสวพ.1นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 216
ลว. 10 เมษายน 2563
นายพิชิต เหลืองหิรัญ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
738กลุ่มควบคุมพันธุ์พืชสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 214
ลว. 10 เมษายน 2563
นายพิชญพงศ์ เมืองมูลวิศวกรโยธา
ชำนาญการ
349กลุ่มพัฒนา
พื้นที่เกษตร
สวศ.วิศวกรโยธา
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 208
ลว. 7 เมษายน 2563
นางปาริชาติ พจนศิลป์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3067กลุ่มวิชาการสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 207
ลว. 2 เมษายน 2563
นางกันธิชา ศุภศรีนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
2343ศวป.กระบี่สวร.นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 188
ลว. 24 มีนาคม 2563
นางสาวกัลยกร โปร่งจันทึกนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1109กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 182
ลว. 23 มีนาคม 2563
นายพงษ์ศักดิ์ จิณฤทธิ์นักกีฏวิทยา
ปฏิบัติการ
917กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสอพ.นักกีฏวิทยา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 177
ลว. 23 มีนาคม 2563
นางสาวอรวรรณ จิตต์ธรรมนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2951กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชไร่
กวป.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 171
ลว. 18 มีนาคม 2563
นางศยามล แก้วบรรจงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2821ศวพ.สงขลาสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 165
ลว. 16 มีนาคม 2563
นายมงคล ไพรเขียวนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
605ด่านตรวจพืช
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 143
ลว. 6 มีนาคม 2563
นางสาวพจนา ตระกูลสุขรัตน์นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
932กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 130
ลว. 2 มีนาคม 2563
นายสมพงษ์ สุขเขตต์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1991ศวส.ศรีสะเกษสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 124
ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563
นายวิศรุต สันม่าแอนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
32กลุ่มวิชาการสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 122
ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาววัชรา สุวรรณ์อาสน์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2160กลุ่มวิชาการสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 115
ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3065ศวพ.ยโสธรสวพ.4นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 108
ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายชัยชนะ นุ่นเส้งนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3098ด่านตรวจพืช
ท่าเรือระนอง
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 100
ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2563
นางสรวงสรรค์ ทาเวียงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
533กลุ่มระบบวิจัยกผง.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.244)
กลุ่มระบบวิจัย กผง.
ที่ กษ 0902/ว 93
ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2563
นายพุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2987กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 67
ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวศิริพร สอนท่าโกนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1203กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 58
ลว. 31 มกราคม 2563
นายสากูล หมื่นจินะ นิติกรปฏิบัติการ68กลุ่มนิติการ
และสิทธิประโยชน์
สลก.
ปฏิบัติงานที่ สนก.
นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 57
ลว. 31 มกราคม 2563
นายปิยนันท์ พวงจันทร์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2155กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 41
ลว. 22 มกราคม 2563
นางธัญพร งามงอนนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1241ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์
สวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 33
ลว. 20 มกราคม 2563
นางสาวฐิติรัตน์ อัศวมงคลนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1006กลุ่มวิจัยพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และจุลินทรีย์ดัดแปร
พันธุกรรม
สทช.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 32
ลว. 21 มกราคม 2563
นางสาวอิศยาณัท แก้วประดับนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
635สตย.นครศรีธรรมราชสวย.
ปฏิบัติราชการที่
ศคย.สงขลา กกย.
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 23
ลว. 21 มกราคม 2563
นางพจมาลย์ ภู่สารนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
2856กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 14
ลว. 13 มกราคม 2563
นางสาวจันทิมา ผลกองนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1163กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 7
ลว. 9 มกราคม 2563
นางสาวมณีทิพย์ ขุนทองนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
718กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 6
ลว. 9 มกราคม 2563

2562
ชื่อ - สกุลตำแหน่งตำแหน่ง
เลขที่
ต่ำกว่า
สำนัก/กอง
1 ระดับ
สังกัด
ตำแหน่งที่
ขอประเมิน
บันทึก/
บทคัดย่อผลงาน/
เรื่องย่อ
นางสาวจุฑามาส ฟักทองพรรณนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
485กลุ่มวิชาการสวร.
(ปฏิบัติราชการที่
กลุ่มวิชาการ กวม.)
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 813
ลว. 25 ธันวาคม 2562
นางศิริลักษณ์ อินทะวงศ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1449ศวพ.เชียงใหม่สวพ.1นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 807
ลว. 23 ธันวาคม 2562
นางสาวภรณี สว่างศรีนักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
1013กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร
สทช.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 789
ลว. 16 ธันวาคม 2562
นางสาวอัจฉราพรรณ ใจเจริญนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1129กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร
สทช.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 787
ลว. 13 ธันวาคม 2562
นางสาวพจนีย์ หน่อฝั้นนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1170กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 784
ลว. 12 ธันวาคม 2562
นายวีรวัฒน์ รัตนารมย์นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
2144กลุ่มประสานและ
บริหารนโยบาย
สวพ.5นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 742
ลว. 25 พฤศจิกายน 2562
นางทิพย์ดรุณี สิทธินามนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2365ศวพ.กาญจนบุรีสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 729
ลว. 19 พฤศจิกายน 2562
นางธิติยาภรณ์ อุดมศิลป์นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1202กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 723
ลว. 18 พฤศจิกายน 2562
นางสาวจิตติรัตน์ ชูชาตินักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1138กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 703
ลว. 8 พฤศจิกายน 2562
นายประพันธ์ เคนท้าวนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1178กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 697
ลว. 1 พฤศจิกายน 2562
นางสาวศุภรา อัคคะสาระกุลนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2932กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว
พืชไร่
กวป.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 678
ลว. 25 ตุลาคม 2562
นายประภาส แยบยนนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3064ศวพ.ยโสธรสวพ.4นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 655
ลว. 10 ตุลาคม 2562
นายคณพศ โกสินทร์วิกรมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2822กลุ่มพัฒนาระบบ
ตรวจรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืช
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 653
ลว. 9 ตุลาคม 2562
นางสาวสุจิตรา พรหมเชื้อนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3042ศวป.สุราษฎร์ธานีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 604
ลว. 16 กันยายน 2562
นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2904ศวพ.ตรังสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 588
ลว. 11 กันยายน 2562
นายปิยะศักดิ์ อรรคบุตรนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1277กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 586
ลว. 10 กันยายน 2562
นางสาวสุนัดดา เชาวลิตนักกีฏวิทยา
ชำนาญการ
886กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักกีฏวิทยา
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 574
ลว. 6 กันยายน 2562
นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุลนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1340ศวส.เชียงรายสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 553
ลว. 2 กันยายน 2562
นางสาวงามจิตร ดวงดีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1024กลุ่มพัฒนาระบบ
ความปลอดภัย
สินค้าพืช
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
นายพิทักษ์ พรหมเทพนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2452ศวพ.ยะลาสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 526
ลว. 26 สิงหาคม 2562
นางสาวปิยนุช ศรชัยนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
609กลุ่มวิจัยพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และจุลินทรีย์
ดัดแปรพันธุกรรม
สทช.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 498
ลว. 13 สิงหาคม 2562
นางวาสนา วันดีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2295ศวร.สุพรรณบุรีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 492
ลว. 9 สิงหาคม 2562
นางสาวจิรวรรณ ธนังกุลนักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
104กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล
กกจ.นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 98
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 475
ลว. 2 สิงหาคม 2562
นางสาวทัศน์มาลี มากมณีนักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
97กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
กกจ.นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 91
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 475
ลว. 2 สิงหาคม 2562
นางวิรัชนีย์ โยธาราษฎร์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3088ด่านตรวชพืชแม่สายสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 447
ลว. 24 กรกฎาคม 2562
นางสาวนันทนัช พินศรีนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3086กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 445
ลว. 23 กรกฎาคม 2562
นายอำนาจ กะฐินเทศนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1194กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 438
ลว. 19 กรกฎาคม 2562
นายชณาดลย์ สัตธณภัทรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
544ด่านตรวจพืช
ท่าเรือกรุงเทพ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 416
ลว. 8 กรกฎาคม 2562
นางสาวอรุณี แท่งทองนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2411กลุ่มวิชาการสวพ.6นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 408
ลว. 4 กรกฎาคม 2562
นายสำเริง ช่างประเสริฐนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3036ศวส.จันทบุรีสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 401
ลว. 2 กรกฎาคม 2562
นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์นักกีฏวิทยา
ชำนาญการ
883กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักกีฏวิทยา
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 400
ลว. 1 กรกฎาคม 2562
นางสาวพรทิพย์ แย้มสุวรรณนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3102ด่านตรวจพืชสะเดาสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 27 มิถุนายน 2562
นางสาวฐิติมา ปภัสราทรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3096ด่านตรวจพืชสังขละบุรีสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 387
ลว. 27 มิถุนายน 2562
นายสญชัย ขวัญเกื้อนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2556กลุ่มวิชาการสวพ.7นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 384
ลว. 26 มิถุนายน 2562
นางสาวทัศนีย์ ดวงแย้มนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1347ศวส.เชียงรายสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 383
ลว. 26 มิถุนายน 2562
นางสาวปภัสรา คุณเลิศนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1192กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 379
ลว. 24 มิถุนายน 2562
นายไตรเดช ข่ายทองนักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
948กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 371
ลว. 20 มิถุนายน 2562
นายเอกภาพ ป้านภูมิวิศวกรการเกษตร
ปฏิบัติการ
359ศวศ.ขอนแก่นสวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 360
ลว. 14 มิถุนายน 2562
นางสาวนภา บุญสังข์นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
2526ศวพ.ปราจีนบุรีสวพ.6นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
(ตล.2530)
ศวพ.ปราจีนบุรี
สวพ.6
ที่ กษ 0902/ว 359
ลว. 14 มิถุนายน 2562
นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุขนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2296ศวร.สุพรรณบุรีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 358
ลว. 14 มิถุนายน 2562
นางสาววิชญา ศรีสุขนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1344ศวส.เชียงรายสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 357
ลว. 14 มิถุนายน 2562
นางสาววีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัยนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
949กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว
พืชสวน
กวป.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 356
ลว. 14 มิถุนายน 2562
นายสิทธิพร งามมณฑานักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
3017กลุ่มพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.2158)
กลุ่มวิชาการ
สวพ.5
ที่ กษ 0902/ว 354
ลว. 13 มิถุนายน 2562
นายรัชวงศ์ พรหมพันธุ์ใจนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
261กลุ่มประสานและ
บริหารนโยบาย
สวพ.3นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 351
ลว. 12 มิถุนายน 2562
นายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1499กลุ่มวิชาการสวพ.2นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 339
ลว. 7 มิถุนายน 2562
น.ส.ปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยานักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1115กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 327
ลว. 4 มิถุนายน 2562
น.ส.วารีรัตน์ สมประทุมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2159กลุ่มวิชาการสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 318
ลว. 31 พฤษภาคม 2562
น.ส.ศิริลักษณ์ ล้านแก้วนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2470ศวร.ระยองสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 315
ลว. 30 พฤษภาคม 2562
น.ส.อรุโณทัย ซาววานักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1576กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร
สทช.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 314
ลว. 29 พฤษภาคม 2562
น.ส.รุ่งรวี บุญทั่งนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2462ศวร.ระยองสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 313
ลว. 29 พฤษภาคม 2562
น.ส.จิราพรรณ สุขชิตนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3041ศวป.สุราษฎร์ธานีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 312
ลว. 29 พฤษภาคม 2562
นางสุพัตรา ชาวกงจักร์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1828ศวพ.กาฬสินธุ์สวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 306
ลว. 24 พฤษภาคม 2562
นายณัฐพงศ์ ศรีสมบัตินักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1074กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 288
ลว. 14 พฤษภาคม 2562
น.ส.สิริพร เหลืองสุชนกุลนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1189กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 274
ลว. 3 พฤษภาคม 2562
นางเนาวรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูลนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1250กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 273
ลว. 3 พฤษภาคม 2562
นายวีระสิงห์ แสงวรรณนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1270กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 253
ลว. 22 เมษายน 2562
น.ส.บุญพา ชูผอมนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2712กลุ่มวิชาการสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 247
ลว. 19 เมษายน 2562
นายศิริชัย ถาวรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
793ด่านตรวจพืชไปรษณีย์สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.690)
ด่านตรวจพืช
ท่าเรือแหลมฉบัง
สคว.
ที่ กษ 0902/ว 246
ลว. 19 เมษายน 2562
นายมณเทียน แสนดะหมื่นนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1454ศวพ.แม่ฮ่องสอนสวพ.1นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 244
ลว. 18 เมษายน 2562
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
347กลุ่มสถิติการเกษตรศทส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 236
ลว.10 เมษายน 2562
น.ส.วิชุตา ควรหัตร์นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3079กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 233
ลว.9 เมษายน 2562
น.ส.สิริพร มะเจี่ยวนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1248กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 214
ลว. 28 มีนาคม 2562
นางกัลยา เกาะกากลางนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1801 ศวพ.ลำปางสวพ.1นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 211
ลว. 28 มีนาคม 2562
น.ส.ศศิณิฎา คงแช่มดีนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1174กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 210
ลว. 28 มีนาคม 2562
นางศยามล แก้วบรรจงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2821ศวพ.สงขลาสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 196
ลว. 22 มีนาคม 2562
นายภูวสินธ์ ชูสินธ์นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1187กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 195
ลว. 25 มีนาคม 2562
นายชรินทร์ พุกเกษมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
784ด่านตรวชพืช
ท่าเรือกรุงเทพ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 192
ลว. 21 มีนาคม 2562
น.ส.สุรีย์พร บัวอาจนักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
942กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 183
ลว. 19 มีนาคม 2562
นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3085กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 163
ลว. 12 มีนาคม 2562
นายวุฒิชัย กากแก้วนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1842ศวพ.มุกดาหารสวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 154
ลว. 7 มีนาคม 2562
น.ส.สุวรรณี ศรีทองอินทร์นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1923ศวพ.กาญจนบุรีสวพ.5นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ ว 151
ลว. 7 มีนาคม 2562
นางยอดหญิง สอนสุภาพนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
206กลุ่มวิจัยอนุสัญญา
ไซเตสด้านพืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 139
ลว. 4 มีนาคม 2562
นางแขจรรยา สีระแก้วนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3112ด่านตรวจพืช
ท่าอากาศยานภูเก็ต
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 130
ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.สุวลักษมิ์ ไชยทองนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1140กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 124
ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.เพชรรัตน์ ศิริวินักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1151 กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 123
ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.พชร เมินหานักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1171กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 122
ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562
นายปณิพัท กฤษสมัครนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
199กลุ่มวิจัยการคุ้มครอง
พันธุ์พืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 106
ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.พนารัตน์ เสรีทวีกุลนักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการ
54กลุ่มประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
สลก.นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.51)
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 98
ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562
นางนันท์นภัส เมืองจันทร์นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
1744 ศวย.หนองคาย
สวย.
(ปฏิบัติงาน
ศคย.สงขลา กกย.)
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 93
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562
นายสาคร รจนัยนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
501ศวร.อุบลราชธานีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 91
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.วาเลนไทน์ เจือสกุลนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1168กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 88
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562
นางชญาดา ดวงวิเชียรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2313ศวพ.ปทุมธานีสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 86
ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.วิริญญา ตนพยอมนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
236กลุ่มแผนงาน
และวิเคราะห์
งบประมาณ
กผง.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 85
ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562
นายกิตติพัฒน์ ใจซื่อนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
753กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 83
ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.ผดุงรัตน์ ธูปเมืองนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3072กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 80
ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.กนกอร บุญพานักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1106กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 79
ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.นูรอาดีลัฮ เจะโดนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2553 ศวพ.ปัตตานีสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 64
ลว. 25 มกราคม 2562
น.ส.ดารากร เผ่าชูนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2594ศวส.ชุมพรสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 55
ลว. 23 มกราคม 2562
น.ส.หยกทิพย์ สุดารีย์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2588ศวส.ชุมพรสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 54
ลว. 23 มกราคม 2562
น.ส.ฐิตาภรณ์ รัดรินนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3071กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 47
ลว. 23 มกราคม 2562
น.ส.ณัฐพร ฉันทศักดานักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3077กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 46
ลว. 22 มกราคม 2562
น.ส.ศุภกาญจน์ พระเพชรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
270 กพร.กพร.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 45
ลว. 22 มกราคม 2562
นายณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกูลนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
810กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 44
ลว. 22 มกราคม 2562
นายชูชาติ บุญศักดิ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2274ศวร.ชัยนาทสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 27
ลว. 10 มกราคม 2562
นายอำนาจ รุ่งจรูญ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
749 กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 7
ลว. 4 มกราคม 2562
น.ส.บุณฑริก ฉิมชาตินักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
493 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 2
ลว. 2 มกราคม 2562
นายสนธยา ขำติ๊บนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3055 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม

ประกาศรายชื่อฯ ก่อนปี 2562
ชื่อ - สกุลตำแหน่งตำแหน่ง
เลขที่
ต่ำกว่า
สำนัก/กอง
1 ระดับ
สังกัด
ตำแหน่งที่
ขอประเมิน
บันทึก/
บทคัดย่อผลงาน/
เรื่องย่อ
นางพิมพ์ใจ จำนงค์วงษ์นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
24กลุ่มสารบรรณสลก.
(ปฏิบัติงาน
ศวม.เชียงใหม่
กวม.)
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 940
ลว. 24 ธันวาคม 2561
นางสาวรุ่งนภา ทองเคร็งนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
959กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 884
ลว. 29 พฤศจิกายน 2561
นายอภิรัชต์ สมฤทธิ์นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
929กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 207
ลว. 31 มีนาคม 2560
นางสาวกาญจนา พฤษพันธ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
215กลุ่มวิจัย
พฤกษศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์พืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 127
ลว. 6 มีนาคม 2560
นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
200กลุ่มวิจัย
การคุ้มครอง
พันธุ์พืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 101
ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2560
นายพรเทพ ท้วมสมบุญนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
155กลุ่มวิจัยอนุสัญญา
ไซเตสด้านพืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 100
ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2560
นางสาวยุรวรรณ อนันตนมณีนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
970กลุ่มบริหารศัตรูพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 41
ลว. 26 มกราคม 2560
นายสิริชัย สาธุวิจารณ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
964กลุ่มบริหารศัตรูพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 724

ลว. 19 ธันวาคม 2559
นายนพรัตน์ บัวหอมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
766กลุ่มบริการส่งออก
สินค้าเกษตร
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 724
ลว. 19 ธันวาคม 2559
นางสาววรรษมน มงคลนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2267ศวร.ชัยนาทสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 724
ลว. 19 ธันวาคม 2559
นางสาวอุดมพร สุพคุตร์นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการ
51กลุ่มประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
สลก.นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.624)
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 720
ลว. 19 ธันวาคม 2559
นางสาวชนินทร ดวงสอาดนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
925กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 647
ลว. 16 ธันวาคม 2559
นายวานิช คำพานิชนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
757กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 623
ลว. 7 พฤศจิกายน 2559
นางสาวณัฏฐิรา แกล้วกล้าหาญนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1995กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 6 กรกฎาคม 2559
นางสาวทิพวรรณ กันหาญาตินักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
957กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 6 กรกฎาคม 2559
นางวรัญญา มาลีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
329กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 6 กรกฎาคม 2559
นางสาวบูรณี พั่ววงษ์แพทย์นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
956กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 387
ลว. 6 กรกฎาคม 2559
นายประพฤติ จิตสมานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
300กลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์
ศทส.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 888
ลว. 14 ธันวาคม 2558
นางอัครชาพรรณ กวางแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
303กลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์
ศทส.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 140
ลว. 13 มีนาคม 2557