Site Loader

    เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Post Author: admitc