Site Loader

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีฯ และ คณะทำงานแผนงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง 501 และ ผ่านระบบ Zoom Meting

Post Author: admitc