– ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

– ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ขอข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลการเตือนภัย แก้ปัญหาภัย ธรรมชาติและศัตรูพืช  

– ดำเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร