กรมวิชาการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ที่ต้องมีความถูกต้อง เรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สามารถให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการผลิตและและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรกร นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้บริหารระดับต่างๆ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ วางแผน และตัดสินใจหรือปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล