กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เมษายน 2557
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=2617]

- พริกของไทย พริกใหญ่ พริกเล็ก
- ผักกระเฉดที่สุวรรณภูมิ
- เพิ่มมูลค่ายางก้อนถ้วยด้วยการผลิตเป็นยางเครพ
- กระสัง ผักหาง่าย แต่ไม่มีใครชอบกิน