กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=3105]

- ตรวจนำเข้าที่เป็นมากกว่าการตรวจ
- ฐานข้อมูลระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
- การจัดการดิน ปุ๋ย และเศษซากพืช เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่ว