กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2564 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2564 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2564 (/showthread.php?tid=2451)ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2564 - doa - 29-03-2021

[attachment=2798]

- ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน "ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน"
- CPTPP ความตกลงที่ท้าทาย
- หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ
- การตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ตรวจติดตามผล 
  เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์