กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 กันยายน 2564 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2564 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 กันยายน 2564 (/showthread.php?tid=2574)ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 กันยายน 2564 - doa - 30-09-2021

[attachment=3142]

- เพาะเห็ดภูฎาน สร้างอาหาร สร้างรายได้ สู้ภัย โควิด 19
- เกษตรกรขยายพันธุ์สะตอตรัง 1 ต่อยอดศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
- เมื่อ Cannabis ถูกกฎหมาย งานนำเข้าเมล็ดพันธุ์ก็มา
- พืชสวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม