ผลิใบ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2562
#1
   

- การผลิตชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
- ปทุมมาพันธุ์ใหม่
- เรื่องเล่าจากกองมะพร้าว
- สรุปผล AFACI Workshop


ไฟล์แนบ
.pdf   dec-62.pdf (ขนาด: 21.09 MB / ดาวน์โหลด: 274)
ตอบกลับ