ผลิใบ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
#1
   

- พัฒนาอ้อยพันธุ์สะอาด ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- พัฒนาเครื่องขุดเก็บมันสำปะหลัง แก้ปัญหาระบบเก็บเกี่ยวต้นทุน
- อีกก้าวของ EU กับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม


ไฟล์แนบ
.pdf   1-feb-58.pdf (ขนาด: 19.63 MB / ดาวน์โหลด: 204)
ตอบกลับ