ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2564
#1
   

- ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน "ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน"
- CPTPP ความตกลงที่ท้าทาย
- หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ
- การตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ตรวจติดตามผล 
  เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์


ไฟล์แนบ
.pdf   mar-64.pdf (ขนาด: 13.08 MB / ดาวน์โหลด: 1,335)
ตอบกลับ