กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 4 เมษายน - พฤษภาคม 2564
#1
   

- เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2564
- การผลิตมะยงชิดจังหวัดสุโขทัย
-  แปรรูปกล้วยน้ำว้าตามโมเดล BCG สู้วิกฤตกล้วยล้นตลาดช่วง โควิด-19
- ขมิ้นชัน ขุมทองแห่งวงการสมุนไพร
- กุดเชียงมี แหล่งผลิตผักอินทรีย์ เมืองขอนแก่น
- การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ค่าการนำ ไฟฟ้าของดิน เพื่อลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ
- ชมธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
-  ความสำคัญของห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยา
- กระชงกระชาย
- ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน “ชีวภัณฑ์ พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน”
- การตรวจศัตรูพืชกุหลาบตัดดอก
- โรคในระบบทางเดินอาหารที่มา จากเชื้อไวรัส
- ยางบง ไม้เศรษฐกิจสร้างมูลค่า นำเข้าจาก สปป.ลาว
- แหนแดง โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ไนโตรเจนลอยน้ำ
- เรื่องกล้วย... กล้วย
- ศักยภาพการผลิตยางพาราใน สวนเกษตรกรภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
-  ติดตามการขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   apr-may-64.pdf (ขนาด: 103.43 MB / ดาวน์โหลด: 155)
.pdf   เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2564.pdf (ขนาด: 8.2 MB / ดาวน์โหลด: 156)
.pdf   การผลิตมะยงชิดจังหวัดสุโขทัย.pdf (ขนาด: 103.55 MB / ดาวน์โหลด: 99)
.pdf   แปรรูปกล้วยน้ำว้าตามโมเดล BCG สู้วิกฤตกล้วยล้นตลาดช่วง โควิด-19.pdf (ขนาด: 3.26 MB / ดาวน์โหลด: 149)
.pdf   ขมิ้นชัน ขุมทองแห่งวงการสมุนไพร.pdf (ขนาด: 5.87 MB / ดาวน์โหลด: 108)
.pdf   กุดเชียงมี แหล่งผลิตผักอินทรีย์ เมืองขอนแก่น.pdf (ขนาด: 14.26 MB / ดาวน์โหลด: 118)
.pdf   การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ค่าการนำ ไฟฟ้าของดิน เพื่อลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ.pdf (ขนาด: 4.74 MB / ดาวน์โหลด: 85)
.pdf   ชมธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา.pdf (ขนาด: 6.84 MB / ดาวน์โหลด: 102)
.pdf   ความสำคัญของห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยา.pdf (ขนาด: 3.87 MB / ดาวน์โหลด: 176)
.pdf   กระชงกระชาย.pdf (ขนาด: 6.64 MB / ดาวน์โหลด: 3,448)
.pdf   ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน “ชีวภัณฑ์ พร้อมใช้ ให้บริการโดยชุมชน”.pdf (ขนาด: 2.2 MB / ดาวน์โหลด: 169)
.pdf   การตรวจศัตรูพืชกุหลาบตัดดอก.pdf (ขนาด: 12.76 MB / ดาวน์โหลด: 155)
.pdf   โรคในระบบทางเดินอาหารที่มา จากเชื้อไวรัส.pdf (ขนาด: 1.54 MB / ดาวน์โหลด: 71)
.pdf   ยางบง ไม้เศรษฐกิจสร้างมูลค่า นำเข้าจาก สปป.ลาว.pdf (ขนาด: 4.05 MB / ดาวน์โหลด: 161)
.pdf   แหนแดง โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ไนโตรเจนลอยน้ำ.pdf (ขนาด: 5.03 MB / ดาวน์โหลด: 9,307)
.pdf   เรื่องกล้วย... กล้วย.pdf (ขนาด: 2.09 MB / ดาวน์โหลด: 146)
.pdf   ศักยภาพการผลิตยางพาราใน สวนเกษตรกรภาคตะวันออก เฉียงเหนือ.pdf (ขนาด: 2.81 MB / ดาวน์โหลด: 81)
.pdf   ติดตามการขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตร.pdf (ขนาด: 2.32 MB / ดาวน์โหลด: 87)
ตอบกลับ