กสิกร ปีที่ 72 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2542
#1
   

- บทบรรณาธิการ
- พระมหากษัตริย์นักอนุรักษ์และนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
- ในหลวงของเรากับฝนหลวง
- พระราชกรณียกิจในการจัดการทรัพยากรน้ำ
- ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรมเกษตร
- จากฟาร์มจิตรลดา ถึงฟาร์มโคนมหนองโพ
- การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
- การพัฒนากสิกรรมสู้วิกฤตเศรษฐกิจ
- วิสัยทัศน์ต่องานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรปัจจุบัน
- อนันต์ ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
- กรมวิชาการเกษตรกับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
- โครงการหลวงกับพืชสวนยุคใหม่
- รำลึกถึง หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
- ๗๒ ปี หนังสือพิมพ์กสิกร
- ค้นอดีต คิดปัจจุบัน ฝันอนาคต
- เล่าเรื่องวิวัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย
- งานของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ
- ปัญหาเชื้อราที่ดอกเยอบีร่า
- การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
- หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- มุมมองของการใช้ธาตุอาหารเสริมเพื่อการผลิตพืชให้มีคุณภาพ
- มาตรฐานโคเด็กซ์ (โลก) สำหรับผักและผลไม้สดกับมาตรฐานสำหรับเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้อง
- เครื่องสกัดสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์


ไฟล์แนบ
.pdf   nov-dec-42.pdf (ขนาด: 859.7 MB / ดาวน์โหลด: 95)
ตอบกลับ