ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 กันยายน 2564
#1
   

- เพาะเห็ดภูฎาน สร้างอาหาร สร้างรายได้ สู้ภัย โควิด 19
- เกษตรกรขยายพันธุ์สะตอตรัง 1 ต่อยอดศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
- เมื่อ Cannabis ถูกกฎหมาย งานนำเข้าเมล็ดพันธุ์ก็มา
- พืชสวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ไฟล์แนบ
.pdf   ก.ย. 64.pdf (ขนาด: 13.37 MB / ดาวน์โหลด: 141)
ตอบกลับ