กสิกร ปีที่ 95 ฉบับที่ 1/65 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
#1
   

- เรื่องเล่าจาก...สัมมนาออนไลน์ “โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี”
- แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (Next Normal)
- พฤกษศาสตรพื้นบ้าน...ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ลูกแป้งหมักสุราพื้นบ้านตำรับกะเหรี่ยง
- พัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้แบบผสมผสาน
- แปลงแม่พันธุ์มะพร้าวสตูล ความหวังใหม่ของคนใต้
- การค้าอนุรักษ์ในวงศ์กระบองเพชร Cactus
- การนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- แผนปฏิบัติการเกษตรอิจฉริยะ ปี พ.ศ 2565 – 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- การผลิตพืชผักอินทรีย์...ด้วยเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร
- Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม


ไฟล์แนบ
.pdf   oct-nov-64.pdf (ขนาด: 139.06 MB / ดาวน์โหลด: 148)
.pdf   เรื่องเล่าจาก...สัมมนาออนไลน์ “โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี”.pdf (ขนาด: 17.54 MB / ดาวน์โหลด: 88)
.pdf   แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (Next Normal).pdf (ขนาด: 2.54 MB / ดาวน์โหลด: 75)
.pdf   พฤกษศาสตรพื้นบ้าน...ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลูกแป้งหมักสุราพื้นบ้านตำรับกะเหรี่ยง.pdf (ขนาด: 10.43 MB / ดาวน์โหลด: 57)
.pdf   พัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้แบบผสมผสาน.pdf (ขนาด: 8.26 MB / ดาวน์โหลด: 59)
.pdf   แปลงแม่พันธุ์มะพร้าวสตูล ความหวังใหม่ของคนใต้.pdf (ขนาด: 12.51 MB / ดาวน์โหลด: 54)
.pdf   การค้าอนุรักษ์ในวงศ์กระบองเพชร Cactus.pdf (ขนาด: 48.31 MB / ดาวน์โหลด: 109)
.pdf   การนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.pdf (ขนาด: 13.18 MB / ดาวน์โหลด: 64)
.pdf   แผนปฏิบัติการเกษตรอิจฉริยะ ปี พ.ศ 2565 - 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.pdf (ขนาด: 3.99 MB / ดาวน์โหลด: 58)
.pdf   การผลิตพืชผักอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร.pdf (ขนาด: 15.64 MB / ดาวน์โหลด: 115)
.pdf   Disruptive Change เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม.pdf (ขนาด: 19.1 MB / ดาวน์โหลด: 69)
ตอบกลับ