สลก.ได้จัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ดาวน์โหลด คลิปวีดีโอ เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส”

หรือดาวน์โหลดที่

ดาวน์โหลด คลิปวีดีโอ เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” (Server 2)