สลก.ได้จัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง “วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย” เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ดาวน์โหลด คลิปวีดีโอ เรื่อง “วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย”

หรือดาวน์โหลดที่

ดาวน์โหลด คลิปวีดีโอ เรื่อง “วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย” (Server 2)