สลก.ได้จัดทำวีดิทัศน์ในรูปแบบโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ไกลโฟเสต ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด หากรู้จัก ใช้อย่างถูกวิธี” เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ดาวน์โหลด วีดิทัศน์ในรูปแบบโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ไกลโฟเสต ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด หากรู้จัก ใช้อย่างถูกวิธี”