กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น หน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ แต่ก่อนที่จะมาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันหน่วยงานนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๖ ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการซึ่งถือเป็นการกำเนิดกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ.
๒๕๑๕

กรมวิชาการเกษตร

รวมกรมการข้าว กับ กรมกสิกรรม สถาปนาเป็น กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.
๒๔๙๗

กรมกสิกรรม

เปลี่ยนชื่อกรมการกสิกรรม เป็น กรมกสิกรรม

พ.ศ.
๒๔๙๖

ยกฐานะกองการข้าวและการทดลอง ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกรมการกสิกรรม จัดตั้งเป็นกรมการข้าว แยกออกมาจาก กรมการกสิกรรม

พ.ศ.
๒๔๙๕

กรมการกสิกรรม

เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมการกสิกรรม

พ.ศ.
๒๔๘๔

แยกกรมเกษตรและการประมงเป็น ๒ กรม คือ กรมเกษตร และ กรมการประมง

พ.ศ.
๒๔๗๘

กรมเกษตรและการประมง

เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมเกษตรและการประมง

พ.ศ.
๒๔๗๖

กรมเกษตร

เปลี่ยนชื่อกรมตรวจกสิกรรม เป็น กรมเกษตร

พ.ศ.
๒๔๗๔

กรมตรวจกสิกรรม

เปลี่ยนชื่อกรมเพาะปลูก เป็น กรมตรวจกสิกรรม

พ.ศ.
๒๔๔๙

กรมเพาะปลูก

เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหม เป็น กรมเพาะปลูก