นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412