กอง สถาบัน สำนัก ศูนย์ กลุ่ม (ส่วนกลาง) 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน
สถาบันวิจัยพืชสวน
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
กองการยาง
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช