คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: คลิปประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม

คลิปประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

 1. โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2 เรื่อง)
 2. เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (0 เรื่อง)
 3. ต้นทุนทางการเกษตร (0 เรื่อง)
 4. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้นโยบาย ศวพ ร่วมพัฒนาแตงโมเกาะสุกร (0 เรื่อง)
 5. สารวัตรเกษตร ลุยกวาดล้าง ปุ๋ย สารเคมี เถื่อน (0 เรื่อง)
 6. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุง (0 เรื่อง)
 7. เกษตรกร GAP ดีเด่น ภายใต้ตอนล่าง สนธิยา ละอองสกุล (0 เรื่อง)
 8. เพลง 3 อาร์สา ในการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R (0 เรื่อง)
 9. เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) (0 เรื่อง)
 10. เพลง ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยกลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (0 เรื่อง)
 11. การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (0 เรื่อง)