คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ปี 2562
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม

ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ปี 2562

หัวข้อ

 1. นำเสนอ ผลงานวิจัยการผลิตไม้ผลคุณภาพ ปี 2561 (0 เรื่อง)
 2. บรรยาย แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรปี 2564-2569 (0 เรื่อง)
 3. บรรยายพิเศษ กระทรวงอว.กับงานวิจัยของประเทศ (0 เรื่อง)
 4. นำเสนอ ผลงานวิจัยการบริหารจัดการศัตรูพืช ปี 2561 (0 เรื่อง)
 5. เสวนา ผลงานวิจัยด้านบริการวิชาการ ปี 2561 (0 เรื่อง)
 6. เสวนา ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 2561 (0 เรื่อง)
 7. บรรยายพิเศษ แนวทางวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่ออนาคต (0 เรื่อง)
 8. เสวนา ผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ ปี 2561 (0 เรื่อง)
 9. เสวนา ผลงานวิจัยประยุกต์ ปี 2561 (0 เรื่อง)
 10. เสวนาพิเศษ เกษตรอัจฉริยะกับการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย (0 เรื่อง)
 11. เสวนา ผลงานวิจัยพื้นฐาน ปี 2561 (0 เรื่อง)
 12. วีดิทัศน์ ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี 2561 (0 เรื่อง)