คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนเพื่อการส่งออก
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม