คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: ตอนที่ 3 เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจำนวนทรัพย์สิน
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม