คลังคลิปความรู้
ระบบการตรวจรับรอง GAP และการตรวจติดตามแหล่งผลิต กรมวิชาการเกษตร - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปสาระน่ารู้ น่ารู้ (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=10)
+--- คลังข้อมูล: คลิปการเกษตร (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=11)
+--- เรื่อง: ระบบการตรวจรับรอง GAP และการตรวจติดตามแหล่งผลิต กรมวิชาการเกษตร (/showthread.php?tid=143)ระบบการตรวจรับรอง GAP และการตรวจติดตามแหล่งผลิต กรมวิชาการเกษตร - doa - 05-01-2020