คลังคลิปความรู้
การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในมันสำปะหลัง - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2561 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=20)
+--- เรื่อง: การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในมันสำปะหลัง (/showthread.php?tid=160)การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในมันสำปะหลัง - doa - 06-26-2020