คลังคลิปความรู้
ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่ - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2564 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=26)
+---- คลังข้อมูล: โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=27)
+---- เรื่อง: ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่ (/showthread.php?tid=273)ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่ - doa - 01-13-2021