คลังคลิปความรู้
การผลิตกล้วยน้ำว้า - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2561 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=20)
+--- เรื่อง: การผลิตกล้วยน้ำว้า (/showthread.php?tid=280)การผลิตกล้วยน้ำว้า - doa - 05-19-2021