คลังคลิปความรู้
การผลิตกล้วยไข่ - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2561 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=20)
+--- เรื่อง: การผลิตกล้วยไข่ (/showthread.php?tid=283)การผลิตกล้วยไข่ - doa - 09-02-2021