คลังคลิปความรู้
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในแปลงผลิตถั่วเหลือง - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2563 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=23)
+--- เรื่อง: การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในแปลงผลิตถั่วเหลือง (/showthread.php?tid=286)การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในแปลงผลิตถั่วเหลือง - doa - 09-02-2021