คลังคลิปความรู้
การนำเข้าผลไม้สดตามเส้นทาง R3Aจากสาธารณรัฐประชาชนจีน - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2564 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การนำเข้าผลไม้สดตามเส้นทาง R3Aจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (/showthread.php?tid=308)การนำเข้าผลไม้สดตามเส้นทาง R3Aจากสาธารณรัฐประชาชนจีน - doa - 11-08-2021