คลังคลิปความรู้
ดินเบาdiatomaceous earthควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2564 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: ดินเบาdiatomaceous earthควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว (/showthread.php?tid=324)ดินเบาdiatomaceous earthควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว - doa - 11-08-2021