คลังคลิปความรู้
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามค่าวิเคราะห์ใบ - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2560 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: คำแนะนำการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามค่าวิเคราะห์ใบ (/showthread.php?tid=341)คำแนะนำการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามค่าวิเคราะห์ใบ - doa - 11-17-2021

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามค่าวิเคราะห์ใบ