คลังคลิปความรู้
การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2565 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=28)
+--- เรื่อง: การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว (/showthread.php?tid=358)การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว - doa - 11-07-2022

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว