คลังคลิปความรู้
ประโยชน์ของงาและการอนุรักษ์พันธุ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2565 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=28)
+--- เรื่อง: ประโยชน์ของงาและการอนุรักษ์พันธุ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช (/showthread.php?tid=360)ประโยชน์ของงาและการอนุรักษ์พันธุ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช - doa - 11-07-2022

ประโยชน์ของงาและการอนุรักษ์พันธุ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช